Eксперти обсъждат на обществен форум в Смолян политиките за регионално развитие

Екип на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия участва  в обществен форум за съвместни действия между областни и общински администрации и граждани за реализация на политиките за регионално развитие в Южен централен район.  
По време на събитието в Смолян бяха представени резултатите от специализирано социологическо проучване и добри практики, анализи и модели в тази сфера, както и набелязани новите предизвикателства за включване на гражданите в процесите на стратегическо планиране.
Форумът бе двудневен и премина под егидата на областния управител на Смолянска област и председател на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район  Недялко Славов.
„На прага сме на планирането на следващия програмен период 2021 – 2027 година и точно сега е моментът да се отчете опита и поуките от настоящото изпълнение и да набележат работещи и смислени механизми за по-добро включване на гражданите в процесите наразработване, изпълнение и наблюдение на областните стратегии и общинските планове за развитие. В това отношение форумът даде възможност за ценен анализ и представяне на модели, в които са набелязани основните проблеми, пречки и предизвикателства по отношение включването на гражданите в процесите на стратегическо планиране“, коментира Александър Тонков, член на Управителния съвет и експерт в Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.
По метода World Cafe бяха обсъдени  разработени модели, предложени препоръки от експертите и разработен механизъм за обратна връзка с гражданите.  В това неформално работно пространство за общуване бе обменен ценен опит и умения за работа и ефективна творческа комуникация с обществеността, целящо привличане на по-широко гражданско участие.
Форумът се проведе в изпълнение на проект на „Фондация за прозрачни регламенти“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар