МИГ – Община Марица на Международна конференция по подхода Водено от общностите местно развитие

Основен акцент в международната конференция на тема „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“, която се проведе в Разлог, бяха добрите практики на сътрудничество по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). В събитието участваха както представители на местни инициативни групи от България, така и на местни инициативни групи от Австрия, Италия, Гърция, Румъния и Франция. По време на събитието бяха представени множество проекти за сътрудничество между местни общности от различни държави.

Г-н Михаел Пилке (Европейска комисия), г-н Питър Тот (Европейската селска мрежа) и представител на Европейската ЛИДЕР асоциация представиха напредъка в подготовката на подхода ВОМР на ниво Европейски съюз през новия програмен период 2021-2027г., както и ролята на местните инициативни групи в процеса на тази подготовка.

Официални гости на конференцията бяха министърът на земеделието г-жа Десислава Танева и изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ г-н Васил Грудев. Г-жа Танева подчерта, че предвид успеха на България в прилагането на подхода ВОМР в периода 2014-2020г., може да се дебатира увеличаване обема на средствата, които ще се управляват чрез него през новия програмен период. Тя бе категорична, че трябва да се отстранят всички забавяния и пречки в административната процедура, за да се подобри подхода, така че да стане лесноприложим за местните инициативни групи. От своя страна, г-н Грудев заяви, че забавянето по подхода за 2018г. е преодоляно и всички процедури към Местните инициативни групи (МИГ), кандидатствали по Подхода ВОМР по ПРСР 2014-2020 от 2018 г. са финализирани, а тези за 2019 г. са в процес на приключване.

В рамките на конференцията бяха организирани посещения на бенефициенти по проекти, финансирани чрез Стратегията за местно развитие на МИГ-Разлог: Химическо чистене „Жако“ /проект за закупуване на оборудване за дейността/; Мебелна фабрика „Хамефа” /проект за изграждане на автоматизирани сушилни за дървесина за производство на мебели/; парк с детски кът в гр. Разлог, културно-исторически обект „Турска баня” и парк „Воден атракцион” в с. Баня.

МИГ-Община Марица продължава усилено да работи по ефективното прилагане на Стратегията за местно развитие на територията на община „Марица“. Към настоящия момент са сключени 20 договора за финансиране на проекти на бенефициенти с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по тях 2 161 000лв.

Повече информация за финансираните проекти през Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица може да намерите ТУК.

 СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

Вашият коментар