Дават за пример Агенция за регионално развитие като добра практика по време на международна конференция

Работата на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия предизвика сериозен интерес по време на Международната научно-практическа конференция „България на регионите“, която се проведе във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите с подкрепата в Пловдив.
Агенцията бе дадена за пример като организация с реализирани няколко добри практики, като една от най-успешните е разработването на цялостна стратегия за унаследяването и трансферът на бизнес, като важна част от стратегията на фирмата.

По тази проблематика Агенцията работи успешно от години, а научният доклад на изпълнителния й директор Велизар Петров – „Не малки и средни, а семейни и традиционни фирми. Унаследяване и трансфер на бизнес“ премина при голям интерес и предизвика много дискусии.
„Предизвикателството за прехвърлянето на бизнеса да се случи без сътресение и запазване на работните места, е голямо. „STOB Regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите“, финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“, коментира  Велизар Петров.
„Оказа се, че по тази проблематика в България не е работено достатъчно – затова ние се заехме трайно да работим в тази насока – допълни Александър Тонков, член на УС на Агенцията, който също участва в конференцията.
„Похвална и впечатляваща е работата на Агенцията в тази насока, защото по тази проблематика в България досега почти не се е работило. Унаследяването и трансфер на бизнес е изключително любопитен и полезен казус“, коментира проф. Марияна Чолакова, зам. ректор на ВУАРР.
„Отличното подбиране на екип от качествени специалисти с опит и знания в своята област, както добрата му сработеност са ключови за успеха на всяка една организация и в това отношение колегите от Агенцията са добър пример за това“, каза Нели  Димитрова, мениджър на компания за подбор на персонал, участвала в дискусионните панели.

Бизнес експерти и специалисти по управление на човешките ресурси и връзки с обществеността, дадоха за пример Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия като добра практика за работата й по 3 успешни проекта:  „INSiGHTS“ – „Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, посредством Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“; „Младежи за европейско културно наследство –  MINERVA“, по програма Erasmus+; както и проектът  „STOB Regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите“.

В международния научен форум участваха учени и експерти от Турция, Македония, Украйна, Албания, Косово и България взеха участие. Основната ю тема бе „Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие“.
 Участниците в конференцията бяха разпределени в 9 тематични секции: Фискална политика – проблеми и предизвикателства; Регионално развитие, инвестиции и риск; Заплахи и възможности на глобализацията; Регионални стратегии и мениджмънт; Бизнес модели, устойчиво развитие и иновации; Конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж; Съвременни финансови методи и приложения; Заетост, социално включване и регионални политики; Индустриална революция и човешки капитал.
Европейските фондове оказват положителен ефект върху развитието на страната ни, но усвояването на средствата изисква прецизна работа и политическа воля. Това е изводът, който направи в пленарния си доклад зам.-ректорът на ВУАРР проф. Огняна Стоичкова. Тя анализира ролята на европейските фондове за устойчиво регионално развитие.
Данните сочат, че 37 000 са подготвените проекти от 2015 до 2018 година в страната, но от тях са били одобрени едва 11 000.
„Има активно увеличение на вноса, тъй като нашата икономика е отворена. Износът също бележи ръст и това се отчита като заслуга на еврофондовете. Официалната статистика показва и ръст на броя на работните места, както и на средната работна заплата“, посочи в доклада си проф. Стоичкова.

Ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова посочи, че висшето училище е един от добрите примери за усвояването на европейски пари чрез образователните проекти, които реализира.
В момента се работи по пет в партньорство с различни държави от ЕС.