Защо са важни семейните фирми?

„Обикновено казваме, че малките и средни предприятия (МСП) са гръбнакът на икономиката и обикновено съставляват над 90% от общия брой на фирмите (за България в периода 2008-2017 г. те бележат нарастване от 0.1 процентен пункт до 99.8%).
Ето защо обръщаме особено внимание на тях, когато планираме нашето икономическо развитие.
От друга страна МСП са изключително разнородна категория, което означава, че са необходими специални усилия за правилно обхващане на различните подгрупи и особено на малките семейни и традиционни предприятия.
Европейската комисия насърчава подкрепата на малките семейни и традиционни предприятия, тъй като те са ключов елемент в създаването на нови дейности и в генерирането на доходи в районите с ограничени ресурси. Те носят добавена стойност в процеса на регионално развитие, особено в по-слабо развитите региони, тъй като имат дълбоки корени в местната икономика, където инвестират и допринасят за запазването на заетостта.“ – с това започна своя доклад на тема „Не малки и средни, а семейни и традиционни предприятия в България. Унаследяване и трансфер на бизнес“ Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив.

Докладът бе част от Международна научно-практическа конференция от поредицата „България на регионите“, която се проведе във ВУАРР (Висше училище по агробизнес и развитие на регионите) с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“.
В нея възможност да представят свой материали имаха учени и експерти от Турция, Македония, Украйна, Албания, Косово и България.
„В България през 2015г. активните фамилни предприятия са 25% от всички активни предприятия на територията на страната, показват резултатите от изследване на НСИ (национален статистически институт).
Добавената стойност на фамилния бизнес в България към БВП (брутен вътрешен продукт) е 10.5%. Заетостта във фамилния бизнес е 16.23% от общата заетост в страната. Делът на оборота на семейните фирми спрямо общия оборот на всички фирми в страната е 12.42%.
Всяка фирма е част от бизнес екосистема. Тя развива своята дейност, обвързвайки се с останалите участници в икономическата среда във вертикални и хоризонтални връзки.
Подобно на всяка екосистема, ако една фирма изпитва затруднения или фалира, това неминуемо ще окаже отражение на всички останали.“ – посочи г-н Петров.

„След създаването и растежа на бизнеса, трансферът или унаследяването е третата решаваща фаза в неговия жизнен цикъл. Ето защо успешния трансфер и унаследяване на бизнес е критичен за успеха на всяка фирма.
Трябва да го направим в няколко направления: да дефинираме правилно отделните категории фирми и бизнеси, като насочим специални усилия за правилно обхващане на различните подгрупи и особено на малките семейни и традиционни предприятия; да създадем специфични инструменти за подпомагане и финансиране, както и да осигурим организациите и консултантите, които да могат да спомогнат този стратегически процес.“ – заключи Велизар Петров.

Участниците в Международната научно-практическа конференция бяха разпределени в 9 тематични секции и имаха възможност да обсъждат теми, свързани с фискалната политика – проблеми и предизвикателства, регионалното развитие, инвестиции и риск, заплахи и възможности на глобализацията, регионални стратегии и мениджмънт, бизнес модели, устойчиво развитие и иновации, конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж, съвременни финансови методи и приложения; заетост, социално включване и регионални политики, индустриална революция и човешки капитал.

Вашият коментар