АКТУАЛНОВОДЕЩИПРОЕКТИРЕГИОНИ

Социален проект на фондация „Инди Рома 97“ бори насилието над ромски жени в 3 пловдивски общини

Проектът „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Мащабно изследване за дискриминацията, неравенството, малтретирането у дома и насилието над ромски жени започва екип на социална фондация „Инди Рома 97“ в три общини на Пловдивска област – Куклен, Перущица и Родопи. Това съобщи председателят на Управителния съвет на неправителствената организация Албена Костадинова, която е и ръководител на проекта.

Според нея, както и според експерти, голяма част от жените с ромски произход са малтретирани от своите съпрузи, но те не считат за необходимост да информират институциите.

Хуманната социална кампания ще се реализира по проекта „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“, с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани – България“ по финансовия механизъм на Европейската икономическо пространства 2014-2021.

Специфични му цели са провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

По време на програмата са предвидени да се провеждат мониторинг на публични политики и практики по проблемите на домашното насилие и насилието, основано на пола, както и стратегическа комуникация и застъпнически кампании. Ще бъдат проведени серия от задълбочени социологически проучвания с помощта на разнообразен изследователски инструментариум.

Защо има нужда от проекта и какви са целите му? 

Защото идентичността на ромските жени включва особености,  които се основават на пресичането на няколко модели на дискриминация – като  жени от една патриархална система и като част от етнически стигматизирана група. Насилието срещу жени в ромския етнос често се приема като нормално явление.

Проблемът се усложнява и от дълбоко вкорененото недоверие на ромите към институциите, обясни Албена Костадинова. Тя допълни, че целта на проекта е, да се навлезе дълбоко в тази специфична проблематика чрез серия от проучвания, наблюдения и анализи, да изгради мост между институциите и ромските общности на местно ниво и да спомогне за изграждане на доверие между тях, да повлияе на местните политики чрез изработване на съобразен с местните условия модел за работа на институциите в общините Родопи, Куклен, Перущица  по случаи на насилие в ромските общности.

Проектът ще допринесе да се предотврати насилието над ромските жени, като в дейността са включени провеждането на задълбочени изследвания и анализи за причините и възможните подходи за предотвратяване на насилието, широка публичност по темата за информиране на обществеността, рисковите групи и вземащите решения по темата насилие и неравенство.

С изпълнението на проекта ще се очакват добри резултати по създаване на доверие между институциите и ромските общности  и редуциране проявите на насилие чрез създаване на местен механизъм за работа с жертви на насилие, основано на пола, уточни Костадинова.

По думите й важна целева група, които обхваща проектът са публичните институции на местно ниво, оторизирани да работят по проблемите на насилието над жени, а преките ползватели са конкретно ромски жени  и момичета, жертви на насилие, основано на пола.

Основната цел на проекта „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“, е навлизайки дълбоко в проблематиката чрез серия от проучвания, наблюдения и анализи, да се изгради мост между институциите и ромските общности на местно ниво и да спомогне за изграждане на доверие между тях, да повлияе на местните политики чрез изработване на съобразен с местните условия модел за работа на институциите в общините Родопи, Куклен и Перущица  по случаи на насилие в ромските общности.

Проектът „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема,че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд Активни граждани – България.

Снимка: Unicef.org

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА: http://bgregion.com/wp-content/uploads/2020/08/PRESS.doc

Вашият коментар