МИГ „Куклен – Асеновград“ с трети договор от Програма за развитие на селските райони

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ (МИГ „Куклен – Асеновград“) и заместник-кмет на Асеновград инженер Петър Петров и Верка Давчева – земеделски производител – подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд (ЕЗФ) за развитие на селските райони.

Общата стойност на проекта е 273 020,84 лева, а безвъзмездната финансова помощ е 136 510,42 лева, представляващо 50% от одобрените инвестиционни разходи. Средствата се предоставят за реализирането на проект „Изграждане на селскостопанска постройка“ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен – Асеновград“ – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Основните дейности, включени в проекта, са изграждане на сградата за първична обработка и подготовка на плодове и зеленчуци. С реазлизирането на строително-монтажните работи (СМР) земеделският производител ще има възможност да подготви продукция, която да бъде предоставяна за директна продажба към крайния потребител. Една част от сградата е предвидена да бъде използвана за съхранение на селскостопанската техника.

Заложените цели по процедурата са:
– внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи в стопанството;
– насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
– повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, посредством намаляване на енергоемкостта при работа;
– с покупката на земедеслка техника за почвообработики и борба с болести и вредители ще доведе до подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти
– с успешната реализация на проекта ще се създадат условия за наемането на работната ръка, ще се допринесе за постигане на устойчиво развитие на земеделското стопанство, както и въвеждане на ново оборудване в процеса на производство. Ще се постигне разширяване на производствената гама и производителността.