АКЦЕНТИБЪЛГАРИЯРЕГИОНИТЕЛЕГРАФ

Община Асеновград обяви правилата за приемане на сигнали

Община Асеновград представя правилата за приемане, обработване и отговор на сигнали, получени чрез различните комуникационни канали на общинската администрация. Същите вече са публикувани на общинския интернет сайт. Ето какво следва да знаят гражданите.

Сигнали от физически и юридически лица се приемат писмено в деловодството на община Асеновград („Информационен център“), на официалния e-mail на община Асеновград: obshtina@asenovgrad.bg, както и на онлайн Платформата за сигнали на община Асеновград: https://signals.asenovgrad.bg/ . Според чл.111, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по такива, отнасящи се по нарушения от преди повече от две (2) години. За анонимен се счита този, който не съдържа валидни данни за обратна връзка с физическото лице или организацията, подаваща оплакването (съответно – предложението или запитването).

Сигналите от онлайн Портала за сигнали не се входират в деловодната система на община Асеновград. При регистрирането им, същите получават автоматично от системата номер, дата и час и се вписват в електронен регистър. Законоустановеното време за отговор към подателя, от приемането на сигнала само за онлайн платформата, е 14 дни. В случай, че има необходимост от извършване на по-продължително проучване, проверка или оглед на място, то подателят бива уведомяван за удължаването срока на отговор.

Съгласно чл.112 от (АПК), предложенията и сигналите, които са подадени до общината, но са извън компетенциите й, се препращат към компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява изпратилият предложението или сигнала. Съгласно чл.124, ал.1 от АПК, сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Решението, постановено по подаден сигнал на онлайн платформата, не подлежи на обжалване.