Удължават проекта за патронажна грижа в Асеновград

Проект „Патронажна грижа в община Асеновград“ по административен договор № BG05М9ОР001-6.002-0119-С01 по процедура BG05М9ОР001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“, бе удължен с още 6 месеца с допълнително споразумение № 1 към договора по процедура BG05М9ОР001-6.004 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Удължава се срока на изпълнение на дейностите с 6 месеца, считано от 02.07.2022г. до 02.01.2023г.

Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“. Обща стойност на проекта: 931 831,83 лв., 100% БФП, от които: По К1 по процедура BG05М9ОР001-6.002 – 617 374 ,65 лв. по К2 по процедура BG05М9ОР001-6.004 – 314 457,18 лв. Срок на изпълнение: 01.06.2021г. – 02.01.2023г. (19 месеца), от които: Срокът на изпълнение на дейностите по Компонент 1 е от 01.06.2021г. до 01.07.2022г. (13месеца). Срокът на изпълнение на всяка от дейностите по Компонент 2 е 6 месеца, считано от деня, следващ крайната дата на изпълнение на съответната дейност по Компонент 2 от 02.07.2022г. до 02.01.2023г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

По проекта се реализират два типа дейности, разпределени в две направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта: В рамките на Направление I ще се подсигури предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата насочена към 168 лица от целевите групи – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, които се предоставят до 2 часа на ден. Предоставяните дейности са безплатни за потребителите. В рамките на направление II ще се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в посока превенция на разпространението на вируса, опазване здравето както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, които предоставят тези услуги. Ще бъдат обхванати всички 8 социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Асеновград с 96 лица персонал и 214 лица, ползващи социални услуги ДДД.

Дейността включва изпълнението на следните мерки: Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД; Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19; Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно; Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения; Осигуряване на допълнителен персонал в социалните услуги ДДД.

Целеви групи, обхванати от проекта: 168 лица, които ще получават патронажна грижа; 214 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности; 115 заети лица (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности)

Основни очаквани резултати: За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата „Патронажна грижа”; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 168 потребители и др. За Направление II – осъществяване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Асеновград, в посока превенция на разпространението на вируса COVID 19, опазване здравето както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, които предоставят тези услуги.

Проект №BG05М9ОР001-6.002-0119-С01 „Патронажна грижа + в община Асеновград“