АКТУАЛНОБИЗНЕСПРЕСЦЕНТЪРПРЕСЦЕНТЪРРЕГИОНИ

С 3 млн. лв. преобразяват читалище „Родолюбие“ в Асеновград, правят го културен център

Малко над 3 000 000 лева ще бъдат вложени в цялостната реконструкция и модернизация  на Народно читалище „Родолюбие“ в Асеновград, по спечелен проект с европейско финансиране.
С тези средства то ще бъде преобразено и ще се превърне в модерен културен център, от който градът имаше нужда от години, съобщава онлайн всекидневникът на асеновградчани Асеновград ДНЕС. Дългоочакваното от години реновиране ще промени цялостния облик на културното средище
По този в община Асеновград се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проекта: „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“ – Асеновград“. Той е под №: BG16RFOP001-1.025-0007-C01 и е финансиран пред Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
На събитието присъстваха зам.-кметът на община Асеновград и ръководител на проекта инж. Стоян Димитров, зам.-кметът по хуманитарни дейности инж. Петър Петров, екипа по проекта, служители на общината, представители на читалище „Родолюбие“, граждани, представители на медиите.

Инж. Димитров направи кратка ретроспекция относно историята и архитектурата на сградата „Тя е строена през 60-те години и е въведена в експлоатация през 1964 г. с функция – културен дом и от тогава е главният културен и средищен център на общината. От години сградата е в лошо състояние, изразяващо се в ниска енергийна ефективност /нетоплоизолирани стени, компрометирана стара дървена и метална дограма, нетоплоизолиран покрив, неефективна отоплителна система, липса на енергийно ефективно осветление/, санитарни помещения, гримьорни и зали в лошо състояние, остаряло и амортизирано сградно и сценично оборудване и обзавеждане. проектът е ориентиран към цялостно обновяване, подобряване на функционалността и повишаване на енергийната ефективност на читалище „Родолюбие“- Асеновград.

Именно за решаването на тези наболели проблеми, Община Асеновград разработи проектно предложение и кандидатства за финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
В средата на 2021г. проектното предложение беше одобрено, подписа се договор и започна реализацията на проекта. Общата стойност на проекта е 3 222 579,71 лв.
Финансирането е комбинирано – от ОП „Региони в растеж” 2014-2020г. и финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове. Допълнително е заложено и финансиране в размер на 578 000 лв., поради прогресираща инфлация и значително повишение на цените на строителните материали, оборудването и услугите в последната година и половина.

Предвижда се да бъдат изпълнени: Подмяна на съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова енергийноефективна такава, полагане на топлоизолация, подмяна на част от съществуващите покривни покрития, подмяна на ВиК инсталация (вътрешно сградна), ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови, подмяна на ел. инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление, структурно окабеляване, сигнално-охранителна инсталация, подмяна на пожароизвестителна инсталация, подмяна на мълниезащитната и заземителната инсталация, подмяна/модернизация на климатичната инсталация, подмяна на отоплителна и вентилационна система, ремонт на зрителната зала, подмяна на настилки, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и др.

По проекта ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване: сценично осветление, пулт за осветление и различни типове прожектори, портален осветителен мост, подемници за декори, доставка и монтаж на нови театрални столове, завеси, озвучителни тела, цифрова микрофона система и оборудване за апаратна, подемници и ръкохватки за хора с увреждания и др.

Освен строителните и монтажните работи (СМР) и доставката на съоръжения и оборудване, в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, информация и публичност, както и независим одит.

Инж. Димитров посочи, че до този момент има сключени договори с изпълнители по дейностите информация и публичност и авторски надзор. Финализирани са процедурите и предстоят подписване на договори за строително-монтажни работи, независим одит и строителен надзор. В ход е и обществената поръчка за избор на изпълнители за доставка и монтаж на специализирани машини, съоръжения и оборудване.

Началото на строителните дейности се очаква да е в средата на месец август, като преди това ще се организира среща между ръководството на общината, фирмата изпълнител и представители на читалището за уточняване на детайли около работата на изпълнителя и работата на служителите на читалището.

В заключение, инж. Димитров посочи, че срокът за реализация на всички дейности по проекта е ноември 2023г., като очакванията са след неговия край сградата на читалището да придобие изцяло нова визия, функционалност и достъпност, които да удовлетворяват напълно, културната общественост и всички жители и гости на Община Асеновград.

Проектът „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“ – Асеновград“ е под №: BG16RFOP001-1.025-0007-C01 и е финансиран по ОП  „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. /Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган./