АКЦЕНТИБИЗНЕСБЪЛГАРИЯВОДЕЩИПРОЕКТИ

Местна инициативна група в Асеновград обяви прием за проекти за малки инфраструктури

Сдружение „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ обявява за прием на проектни предложения за малки инфраструктури. Конкурсът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съобщава АСЕНОВГРАД ДНЕС.
Ето подробности:
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
– Повишаване привлекателността на селата на територията на МИГ ”Куклен – Асеновград” чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура, като основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии;
– Насърчаване социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в региона на МИГ ”Куклен – Асеновград”.

2. Допустими кандидати: общините от територията за всички допустими дейности; юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ; читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ; допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ на територията на „МИГ Куклен – Асеновград“, при спазване на разпоредбите на Наредба №22 от 14.12.15 г., за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 г. – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките, финансирани от ЕЗФРСР, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие.

3. Допустими дейности:
– строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях;
– изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
– изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
– реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
– изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
– изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
– реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
Допустими са само дейности на територията на „МИГ Куклен – Асеновград“ (при спазване на разпоредбите на Наредба №22 от 14.12.15 г., за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 г. – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките, финансирани от ЕЗФРСР, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие).

4. Допустими за финансова помощ са следните разходи:
– за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
– закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
– придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
– разходи, свързани с проекта, в т.ч. за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на 100 от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в точки 1, 2 и 3;
– разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, които са част от разходите по т.4., не следва да надхвърлят 5 на 100 от стойността на допустимите разходи по проект, включени в точки 1, 2 и 3.

5. Период за прием:
– първи краен срок за подаване на проектните предложения – 18.04.23 г., 17.00 ч. Размер на БФП по първи прием – 651 521,56 лв.;
– втори краен срок за подаване на проектните предложения – 30.06.23 г. (втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката).

6. Място на подаване на проектни предложения: подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

7. Бюджет на приема: размер на БФП по трети прием – 651 521,56 лв.:
• Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
– минимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност на 5000 евро;
– максимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност на 200 000 евро.
• Интензитет на финансовата помощ за одобрените проекти (% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи):
– за общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи;
– когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи;
– в случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер на до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда финансиране в размер на 100%.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
– заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
– всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост;
– всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост, се класират по следните приоритетни критерии:
• Критерии оценка на проекти – точки:
– подпомагане на приоритетни за територията дейности: проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства – 80 точки; проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура – 80 точки; проектът включва инвестиции в други допустими дейности – 60 точки; дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове – 5 точки; проектът включва дейности и инвестиции, свързани с предоставяне на услуги за уязвимите групи – 5 точки; проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства – 5 точки. Максимален брой точки – 95. За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 15 точки.

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация – Илица Даскалова (изпълнителен директор на МИГ „Куклен – Асеновград“). Работно време от 07:00 ч. до 15:00 ч. в офиса на МИГ „Куклен – Асеновград“, на адрес: гр. Куклен, ул. “Христо Г. Данов“ №21, тел.: 088 78 366 35. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения, във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се упоменава наименованието на процедурата за подбор на проекти. Адрес на електронна поща: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg . Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Куклен – Асеновград“: http://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ , както и на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/ .

10. Начин за подаване на проектни предложения: подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи, чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.