АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИРЕГИОНИ

Община Асеновград ще работи по 25 проекта за над 100 милиона лева

По цели 25 сериозни проекта на стойност над 100 милиона лева ще работи община Асеновград, съобщава  електронният онлайн всекидневник на асеновградчани – Асеновград ДНЕС.

Процесът за реализирането и развитието на 25-те проекта бе представено в рамките на публичното обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).
Събитието бе водено от зам.-кмета на община Асеновград д-р Теньо Манолов, а самите концепции представи Величко Праматаров – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“.
На информационното събитие лично присъства и кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев.

През новия програмен период голяма част от средства от програмите на Европейски съюз (ЕС) ще се предоставят чрез интегриран териториален подход, посредством интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В тази връзка, общините трябваше да разработят концепции, с които да кандидатстват за финансиране. Общинска администрация – Асеновград изготви такава и в края на миналата година я представи за одобрение пред финансиращите програми. Преди около месец концепцията премина I етап на одобрение – проверката за административното съответствие и допустимост. Очаква се финалното й одобряване, което се изразява в техническа и финансова оценка. Концепцията и всеки един от 25-те проекта в нея бяха представени публично пред обществеността в Асеновград.

КИТИ представлява обширен и цялостен план за инвестиции и развитие на територия на община Асеновград и региона в следващите години. Целта е да се оползотвори оптимално местният потенциал и да се повиши качеството на живота и икономическото развитие в общината, чрез реализиране на конкретни проекти, финансирани от програмите на европейския съюз.
Концепцията включва участието на 8 партньори от различни видове заинтересовани страни: общини на територията на област Пловдив, организации от публичния, частния и неправителствения сектор. А именно: общините Лъки, Садово и Куклен; Бачковският манастир; Териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите в България“; Сдружение „Клъстер Тракия Икономическа Зона“; Национален природонаучен музей при Българска академия на науките (БАН); Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Концепцията съдържа 25 проектни идеи на обща стойност над 103 000 000 лв. Проектните идеи са:

Изграждане многофункционална спортна зала за бойни спортове и борба – 1 600 000 лв.
Ремонт на общински тенис кортове – 300 000 лв.
Изграждане на фитнес парк на открито до градски плувен басейн – 200 000 лв.
Ремонт и обновяване на градски плувен басейн – 1 500 000 лв.
Изграждане на закрит плувен басейн – 3 000 000 лв.
Ремонт на закрит гребен канал до Спортна зала „Асеновец“ – 300 000 лв.
Ремонт и мерки за енергийна ефективност на спортна сграда – гребна база „40-те извора“ – 1 700 000 лв.
Изграждане на спортен комплекс – стадион с трибуни, спортна зала, открити спортни площадки и паркинг – 15 000 000 лв.
Обособяване на комплекс за социални услуги в сграда на бившия дом за деца, лишени от родителска грижа „Таньо Войвода“ – 1 500 000 лв.
Изграждане Единен център за социални услуги – 200 000 лв.
Ремонт на сградата на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград – 1 500 000 лв.
Изграждане на път до началото на пешеходния маршрут, паркинг, туристически информационен център (ТИЦ) и др. инфраструктура в подхода към тракийското скално светилище „Беланташ“ – 5 000 000 лв.
Изграждане на път с. Мостово – м. „Кръстова гора“ – 8 000 000 лв.
Метох „Св. Георги“ – консервация и реставрация, основен ремонт, реконструкция и възстановяване – 10 000 000 лв.
Изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда на Палеонтологичен музей Асеновград – 5 600 000 лв.
Изграждане на пътен участък от главен път Асеновград – Пловдив до околовръстен път на Асеновград – 10 000 000 лв.
Изграждане на път Асеновград – Катуница – 8 000 000 лв.
Ремонт и разширение на мостово съоръжение на бул. „Васил Левски“, гр. Асеновград, част от републикански път II-58, преминаващ през областите Кърджали и Пловдив – 6 000 000 лв.
Изграждане на велоалеи на територията гр. Асеновград – 3 000 000 лв.
Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в гр. Асеновград – етап II – 8 000 000 лв.
Рехабилитация на паркове в гр. Асеновград – 8 000 000 лв.
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата ДГ „Никола Вапцаров“, гр. Асеновград – 1 200 000 лв.
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Христо Ботев“, гр. Асеновград – 1 400 000 лв.
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград – 1 000 000 лв.
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Петко Каравелов“, гр. Асеновград – 1 000 000 лв.
Освен тези проекти бяха представени и концепциите „Намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха в община Асеновград, чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда“ и „Комбинирана концепция за ИТИ, с водещ партньор СБР-НЦ ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград, с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ).