АКТУАЛНОАКЦЕНТИВОДЕЩИПРОЕКТИ

Община Асеновград отчете успешен проект за фотоволтаици

Община Асеновград отчете резултатите от успешно реализирания проект за изграждане на фотоволтаични централи. Такива бяха монтирани на 2 общински сгради в града, чиято експлоатация е почти постоянна. А именно: МБАЛ – Асеновград и Градска библиотека „Паисий Хилендарски“. Гости на семинара и на заключителната пресконференция бяха представители на водещия партньор община Смолян и др. участници по проекта.
И 2-те събития бяха открити от зам.-кмета на Асеновград инж. Петър Петров. „От името на кмета на общината д-р Христо Грудев и от свое име, благодаря на всички приятели и на водещия партньор – община Смолян – за отличното и ползотворно съвместно сътрудничество! Радвам се, че заедно, обединени, с общи усилия успяхме да превърнем в реалност важна цел. Чрез изграждането на фотоволтаичните централи на болницата и библиотеката в Асеновград ние не само спестяваме средства, които могат да бъдат вложени в други дейности, но и рационално ползваме ресурсите, предоставени ни безвъзмездно от природата. Екологията и опазването на околната среда е тема, която не просто не губи актуалност, а дори борбата на човечеството да запази природните богатства става все по-силна. Щастлив съм, че общините ни не са конкуренция, а напротив – съвместно постигаме тези видими отлични резултати!“, каза пред присъстващите Петров.

Община Асеновград отново успя да превърне в реалност важна цел, и то в кратки срокове. Чрез изграждането на фотоволтаичните централи на болницата и библиотеката. Това е поредната стъпка на общинската администрация към опазване на околната среда. По време на заключителната пресконференция стана ясно, че със собствени средства община Асеновград ще финансира изграждането на фотоволтаична система и на сградата си. А за монтирането на такива, за Спортна зала „Асеновец“ и ДГ „Асенова крепост“ е осигурено финансиране по Плана за възстановяване и развитие. Заключителната пресконференция по проект №BGENVIRONMENT – 4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, процедура BGENVIRONMENT – 4.003 – Открита покана №3 „Климат“ по резултат 4: Повишена способност на местните общности да намалят емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г., се проведе на 12.04.24 г. (петък) в Лекционна зала на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или офиса на Финансовия механизъм.”