АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИРЕГИОНИ

Ето къде се подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в АсеновградОбщина Асеновград информира, че остават няколко дни до крайния срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители – на 02.04.23 г. Такава ще бъде сформирана, ако се съберат най-малко 10 желаещи. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Тази секция може да обхваща територията на едно или повече населени места, в рамките на общината, съобщава сайтът на асеновградчани – АСЕНОВГРАД ДНЕС

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 18.03.23 г. (14 дни преди изборния ден), включително, има подадени не по-малко от 10 заявления. (Приложение №67-НС от изборните книжа).
Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и се подава до кмета на общината (кметството/кметския наместник). Същото следва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или по електронен път – през интернет страницата на общината, като за последното не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл.36 от Изборния кодекс (ИК).

Друго изискване е към заявлението за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия да се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя. Чрез документа се удостоверява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Ако заявителят не е представил копие от тази документация, се извършва проверка по служебен път за установяване наличието на увреждането на избирателя. Когато такава не може да бъде извършена, включително и като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ), следва да се поиска от заявителя да представи копие от съответните документи.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия, при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с такава. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление в срока, може да подаде такова до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, не по-късно от 27.03.23 г. (5 дни преди изборния ден).