АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯ

Д-р Христо Грудев свика заседание на съвета за намаляване на риска от бедствия

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев проведе заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. Повод за съвещанието е настъпващият зимен период и готовността на институциите и структурите за функциониране в усложнени метеорологични условия, както и осигуряване непрекъсваемост на доставките на основни стоки и услуги за гарантиране нормални условия за живот в населените места от района. На срещата бяха обсъдени ангажиментите на отделните организации и логистиката между тях.

Сред целите на заседанието беше ръководителите на звената от единната спасителна система да докладват подготовката на службите за реакция при екстремни условия и рязко влошаване на метеорологичната обстановка. И още – да се провери готовността на аварийните екипи на ВиК, КЕЦ, кабелни мрежи, СЦ 9 – „Овергаз ЮГ“ и ТП „ДГС“ за реагиране при аварии, в резултат на рязко влошаване на метеорологичните условия. Докладвана беше и готовността на детски градини, основни и средни училища, както и на МБАЛ – Асеновград за функциониране при влошаване на времето. Участниците в съвещанието – представители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт и общинските структури – представиха кратки доклади за работата си при зимни условия и при рязко усложнение на обстановката, в това число – и при нарушаване на доставките на основни стоки и услуги.

Освен това, директорите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, на ОУ „Петко Каравелов“ и на ДГ „Дружба“ представиха обобщена информация за всички средни и основни училища и детски градини на територията на общината. По неизяснени причини, на заседанието не присъстваха представители на Областно пътно управление – Пловдив и „Европейки пътища“ – Пловдив. В заключение, кметът на община Асеновград благодари на участниците в съвещанието и пожела успешна работа. Д-р Грудев допълни, че ще бъдат изяснени причините за отсъствието на двете основни институции, които поддържат основните пътни артерии от републиканската пътна мрежа, разположени на територията на община Асеновград.